Kodeks dobrych praktyk

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
w kuracji dietetycznej Bonne Santé

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dobro pacjenta, jego bezpieczeństwo i zdrowie w czasie trwania kuracji dietetycznej, zawsze pozostaje na pierwszym miejscu. Dietetycy Bonne Santé postępują zgodnie z etyką zawodową i medyczną. Gwarantują pacjentom zachowanie poufności ich danych osobowych oraz wyników badań, analiz, wywiadów klinicznych, jak też postępów kuracji i wiadomości nt. ich stanu zdrowia. W przygotowywanych planach żywieniowych, ukierunkowanych na uzyskanie trwałych efektów kuracji i ich stabilizacji, wykorzystują cały potencjał zgromadzonej wiedzy dietetycznej oraz profesjonalizm zawodowy. Posiadają odpowiednie kompetencje, potwierdzone przez stosowne instytucje nadzorujące, zapewniając najwyższą jakość współpracy z pacjentem.

RELACJE DIETETYKA Z PACJENTEM
 • Relacja dietetyka z pacjentem opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu.
 • Pacjent otrzymuje od dietetyka pełne i precyzyjne informacje dotyczące sposobu żywienia.
 • Dietetyk pracuje zgodnie z przyjętymi standardami dobrej praktyki w żywieniu i dietetyce.
 • Dietetyk udziela pacjentowi wsparcia merytorycznego oraz motywacyjnego podczas kuracji.
 • Dietetyk dostosowuje kurację (sposób żywienia) do zaleceń lekarza i stanu zdrowia pacjenta.
 • Dietetyk stosuje wyłącznie rzetelne, naukowo potwierdzone oraz uznane metody dietoterapii.
 • Dietetyk zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje o pacjencie uzyskane w trakcie kuracji.
 • Dietetyk wykonuje swoje zadania zawodowe rzetelnie, bezstronnie, obiektywnie i uczciwie.
PRAKTYKA ZAWODOWA DIETETYKA
 • Dietetyk Bonne Santé systematycznie podnosi i wzbogaca swoje kompetencje zawodowe, dążąc do nieustannego rozwijania posiadanej wiedzy żywieniowej, dietetycznej i medycznej poprzez regularny udział w szkoleniach, kursach branżowych oraz osobiste zaangażowanie.
 • Dietetyk Bonne Santé może być członkiem towarzystw, instytucji naukowych, redakcji i grup inicjatywnych, których cel nadrzędny stanowi podnoszenie jakości życia i zdrowia człowieka poprzez promocję pozytywnego oddziaływania czynników żywieniowych na organizm człowieka.
 • Dietetyk powinien brać udział w projektach edukacyjnych i prowadzić badania naukowe oraz analityczne w celu systematycznego podnoszenia poziomu świadczonych przez siebie usług.
 • Dietetyk nie może współpracować z organizacjami i zakładami produkcyjnymi, które kierują się celami sprzecznymi z bezpieczeństwem pacjentów oraz etyką zawodową i moralną dietetyka.
ROLA SPOŁECZNA DIETETYKA
 • Dietetyk powinien aktywnie wspierać swoje otoczenie społeczne oraz dbać o zdrowie ogółu społeczeństwa przez prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleń z zakresu zdrowego żywienia.
 • Zgodnie z posiadaną wiedzą, opartą na udokumentowanych analizach naukowych, dietetyk powinien aktywnie przeciwdziałać praktykom żywieniowym uznanym za szkodliwe dla zdrowia.
 • W miarę posiadanych możliwości, skutecznie wykorzystując każdą nadarzającą się okazję, dietetyk powinien wspierać edukację, angażować się społecznie oraz promować swój zawód.

Opracowanie na podstawie Kodeksu Etyki Zawodowej Dietetyka Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Towarzystwo Dietetyki 2014